X
تبلیغات
وبلاگ بامداد

وبلاگ بامداد

وحدت ما وحدت مؤسس است

تقاضانامهء انجمنِ فرهنگی- اجتماعی آيندهء مردم

هالند،

21- اگست- 2012م.

 

هيیتِ محترم رییسهء ایتلافِ احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواهِ افغانستان،

انجمنِ فرهنگی- اجتماعی آيندهء مردم، یک نهادِ راجستر شده در مراجع حقوقی کشورِ شاهی هالند بوده، به ابتکارِ شماری از فرهنگیانِ ترقیخواه و جوانانِ بیدارِ افغان مقیم هالند اساسگزاری شده است.

اهدافِ انجمن:

پخش و تبلیغِ نورمهای فرهنگ دموکراتیک در میانِ افغانهای مقیمِ هالند؛

مبارزه و تلاش در راهِ تعمیمِ آزادی بیان و عقیده؛

دفاع از تساوی حقوق زن با مرد؛

پشتیبانی از حرکتهای صلحخواهانه و ضدیت با انواع خشونت و جنگ؛

تحکیم پیوندهای دوستانه با سایرِ نهادهای هم سوی افغانی و اروپایی، اعم از سیاسی و فرهنگی- اجتماعی.

دوستانِ ارجمند،

پس از مطالعهء اسناد، ترکیب و اقدامهایِ ایتلافِ احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواهِ افغانستان- از زمان ایجاد تا کنون-، به ويژه، با مراجعه به "طرزالعملِ پذیرش مصوبهء مؤرخ 17- اسد- 1391خ." {مادهء پنجم} جهتِ سهمگیری در فعالیتهای سازنده برای تحکیم مواضع ترقی و پاگیری و رشدِ هسته های فرهنگِ دموکراتیک در کشورِما، حاضریم، همگامِ اعضای شامل در ایتلاف گردیده و به حیثِ هوادارِ جنبشِ ترقیخواه در کنارِ سایرِ نهادها و نیروهای دموکرات قرار داشته باشیم.

آدرس وب سایت: جوانان بیدار، {بازتاب دهندهء اسنادِ ایتلاف} www.jawananebedaar.nl

لینک: http://www.jawananebedaar.nl/new_page_140.htm

 

با درودِ فراوان،

هيیتِ رهبری انجمنِ آیندهء مردم


دوستان گرامی، هییت رهبری انجمن فرهنگی – اجتماعی آینده ی مردم


با مسرت فروان تقاضا نامه ی ارسالی تان را دریافت کردیم و در اجلاس امروز 29 آگست هییت رییسه ی ایتلاف مورد بحث قرار گرفت.

بدینوسیله ضمن ابراز قدردانی بی پایان از احساس عالی شما وارده ی استواری که درراستای مبارازات دادخواهانه وتقویت جنبش دموکراتیک در کشوردارید، به اطلاع می رسانیم که تقاضانامه ی شما بااستقبال گرم وصمیمانه به اتفاق آرا مورد پذیرش قرار گرفت، امیدوارهستیم بصورت متداوم از تجربه ها واندوخته های علمی دوستان انجمن آینده ی مردم درجهت انسجام بیشتر حرکت حق طلبانه و دموکراسی خواهانه در کشور بهره مند شویم.

امیدواریم اقدام شما مبنی بر پیوستن تان به ایتلاف احزاب وسازمانهای دموکرات وترقیخواه افغانستان،انگیزه ی باشد برای پیوستن سایر انجمن ها ونهاد های اجتماعی- فرهنگی ومدنی ، بعنوان هواخواهان جنبش ترقیخواهانه ی کشور.

درک ما اینست که بدون راه اندازی یک کارزار گسترده ی مردمی ومشارکت فراگیر نیروهای طرفدار عدالت، دموکراسی وترقی اجتماعی، نجات کشور ازتنگنای کنونی نه دشوار بل ناممکن است، به همین جهت از هراقدامی در جهت همسویی طیف های مختلف فرهنگی ، اجتماعی درراستای گسترش جنبش دموکراسی در کشور به گرمی استقال می کنیم.

برای همه ی شما دوستان فرهیخته، صحت، سعادت وپیروزی های درخشان در فعالیت هایتان آرزوداریم.

هییت ریسه ی ایتلاف احزاب وسازمانهای

دموکرات وترقیخواه افغانستان


+ نوشته شده در  2012/8/29ساعت 22:11  توسط بامداد  | 

دفتر مطبوعاتي ايتلاف

دومين اجلاس شوراي عالي ايتلاف احزاب وسازمانهاي دموكرات وترقيخواه افغانستان بعد از ظهر سه شنبه ششم سرطان برگزار گرديد.


در آغاز جلسه محترم ظهور رزمجو معاون حزب پيوند ملي افغانستان به نيابت از الحاج سيد منصور نادري، نخستين رييس دوره يي ايتلاف گزارش فعاليتهاي ايتلاف در سه ماه گذشته را به شوراي عالي ارايه كرد ومتعاقباٌ اعضاي شوراي عالي پيرامون گزارش نظريات وارزيابي هاي شانرا ابراز كردند.

در بخش اخير مطابق اصول تشكيلاتي، محترم دوكتور خان مير غيور مسوول شوراي تفاهم براي وحدت نيروهاي دموكرات، ترقيخواه وطرفدار عدالت، بعنوان رييس دوره يي جديد ايتلاف در سه ماه آينده معرفي وتعين گرديد.

كار جلسه بابيانيه ي داكتر غيور در فضاي همبستگي صميمانه پايان يافت.

 

altگزارش فعاليتهاي ايتلاف


بعد از اعلان موجوديت ائتلاف احزاب و سازمانهاي دموكرات و ترقيخواه افغانستان كه بتاريخ 6/1/1391 صورت پذيرفت، به اساس حروف الفبا مطابق اصول تشكيلاتي دور اول رياست ائتلاف براي مدت سه ماه اعتبار از تاريه 6/1/1391 الي 6/4/1391 به حزب پيوند ملي افغانستان تحت رياست محترم الحاج سيد منصور "نادري" تعلق گرفت، اولين جلسة هيأت رئيسة ائتلاف بتاريخ 8/1/1391 در دفتر مركزي حزب پيوند ملي افغانستان داير گرديد.

در اين جلسه پيرامون ارزيابي جلسات شوراي عالي گردهمائي اعلان موجوديت و بازتاب آن بعد از اعلان و ايجاد كميته هاي كاري سياسي و اداري بحث و تبادل نظر صورت گرفت و روي پنج كميتة كاري به ترتيب ذيل توافق بعمل آمد:

1- كميته تشكيلات و مالي تحت رياست محترم ظهور "رزمجو"

2- كميته كار باز سازمانهاي اجتماعي و جامعة مدني تحت رياست محترم شير محمد "بزرگر"،(كه اكنون محترم محمد داود "راوش" اين وظيفه را به عهده دارند).

3- روبط بين المللي تحت رياست محترم احمد "شاهين"

4- كميته فرهنگ و رسانه ها تحت رياست محترم دستگير "هژبر"

5- كميتة سياسي و تماس با شخصيت ها و احزاب سياسي تحت رياست محترم داكتر عبدالله "نائبي"

دومين جلسة هيأت رئيسة ائتلاف بتاريخ 24/1/1391 تحت رياست محترم ظهور "رزمجو" تدوير يافت و روي اجنداي ذيل بحث و تبادل نظر صورت گرفت:

1- اتخاذ تصميم در مورد مقر ائتلاف

2- بحث پيرامون وظايف كميته هاي كاري

3- معرفي اعضاي كميته هاي كاري

4- بحث روي پذيرش اعضاي انفرادي به ائتلاف

5- تصويب اعلامية هيأت رئيسة انتلاف

به همين گونه جلسات هیأت رئيسة ائتلاف طبق پروگرام تعين شده تدوير گرديده، بتاريخ 9/2/1391 روي تصويب لايحة وظايف كميته كاري تشكيلات تصاميم لازم اتخاذ و بتاريخ 18/2/1391 تصويب اعلامية ائتلاف در بارة پيمان استراتيژيك افغانستان و امريكا و پيام ائتلاف به كنگرة وحدت نهضت فراگير دموكراسي و ترقي افغانستان و بتاريخ 25/2/1391 استماع گزارش محترم محمد داود راوش از تدوير كنگرة نهضت فراگير دموكراسي و ترقي افغانستان و گزارش محترم دستگير هژبر در مورد پيشنهادات حزب متحد ملي افغانستان و جريان مسافرت شان در اوروپا و ارزيابي اجلاس جبهة نجات از بحران و تصويب طرزالعمل مالي ائتلاف و بتاريخ 10/3/1391 تصويب جدول اعضاي كميته هاي كاري، استماع گزارش كميسيون مؤظف آماده ساختن طرزالعمل پذيرش، تصاميم لازم در زمينه و بحث پيرامون ايجاد كميته هاي ولايتي و نماينده گي هاي خارج از كشور، كشايش آدرس الكترونيكي براي ائتلاف، بحث پيرامون راه اندازي يك حشر عمومي جهت پاك كاري قسمتي از گوشه هاي شهر كابل، بتاريخ 23/3/1391 استماع گزارشات كميته روابط بين المللي، كميسيون مؤظف طرزالعمل پذيرش، كميته رسانه ها و گزارش محترم محمد داود راوش در رابطه به مشكل ايجاد شده در حزب مردم، بتاريخ 30/3/1391 تصويب پيام بمناسبت برگزاري كنگرة حزب نهضت فراگير دموكراسي وترقي افغانستان و انتخاب محترم محمد داود راوش به حيث رئيس حزب مردم افغانستان كه نام جديد حزب نهضت فراگير دموكراسي و ترقي افغانستان مي باشد، آماده گي جهت انتقال رئيس دوره ئي ائتلاف طبق اصول تشكيلاتي تصاميم لازم اتخاذ گرديده است، به همين ترتيب در مرحلة نخست رياست ائتلاف احزاب و سازمانهاي دموكرات و ترقيخواه افغانستان جمعاً هشت جلسه هيأت رئيسة ائتلاف بوقت و زمان آن تدوير يافته است.

از آنجائيه كه زمان رياست دورة اول ائتلاف سه ماه بود، بتاريخ 6/4/1391 به پايان ميرسد، كار هاي صورت گرفته شده، به نسبت عدم امكانات لازم يقيناً بسنده نبوده، صرفاً از امكانات دست داشتة حزب پيوند ملي افغانستان يك دفتر به نام مقر ائتلاف احزاب و سازمانهاي دموكرات وترقيخواه افغانستان اختصاص داده شده است، كه مورد استفاده قرار گرفته شده است.

جهت تأمين روابط با رفقا و دوستان خارج از كشور جلسات پالتاكي برقرار گرديده و تا اكنون ( ) جلسه از اين طريق صورت گرفته كه نتايج آن خوب و مثبت ارزيابي ميگردد.

در رابطه به پذيرش شخصيت هاي مستقل، احزاب و ساير نهاد ها كار به شدت ادامه دارد و به نسبت عدم آماده شدن طرزالعمل پذيرش تا اكنون كدام شخصيت سياسي مستقل، حزب، نهاد سياسي و اجتماعي شامل ائتلاف نگرديده، كه اميدوارم در دور دوم رياست دوره ئي آن مشكل مرفوع گردد.

در عرصة تأمين روابط با جامعة جهاني، ملاقات ها در سطح سفرا نماينده گي هاي سياسي و نماينده هاي احزاب سياسي بعضي كشور ها، ناتو و ايساف در فضاي دوستانه صورت گرفته است، كه اين روند ادامه داشته و اميدواري آن وجود دارد كه در دوره بعدي رياست ائنلاف منتج به نتايج گردد.

 

alt

بيانيه ي محترم داكتر غيور مسوول شوراي تفاهم و رييس دوره يي جديد ايتلاف


دلوي او بخښونکی خدای (ج) په نامه

ګرانو او محترمو ملګرو، دوستانو اجازه راکړیْ چی دافغانستان د ترقی غوښتوونکو دموکراتو ګوندونو او سازمانونو ایتلاف د نوبتی دوری دهغه دروند مسوولیت په تسلیموولو او قبلولو کوم چه د هیواد دتاریخ په دی حساسو او نازکو شیبو کی چه واقعاْ ډیر دروند او اعظیم مسولیت دی. دایتلاف دريسه هیت دغړو ځخه مننه وکړم.

دوستانو:

زمونږ ګران هیواد افغانستان دخپل تاریخ دیری حساسی او خطرناکی – تباه کوونکی او هم په عین حال کی جوړونکی شیبو څخه تیر شوی اوتیریږی.

دا تاریخی شیبی نه یوازی زمونږ د هیواد د موجوده خلکو برخلیک، بلکه د نسلونو د برخلیک مسله په کی هم نغښتی ده.

نو ځکه باید زمونږ د ګران هیواد تول مترقی- دموکرات – تحول طلب او سیاسی احزاب، مدنی ټولنی، واقعیت پسنده لیکوالان اوتاریخ لیکوونکی د هیواد د اوسنیو نازکو حالاتو په نظر کس نیولو سره د تاریخی موضوعاتو، حقایفو او واقعیتونوپه رنا کی، مسائيل ترڅیرنی، تحلیل او ارزبابی لاندی ونیسی.

څرنګه چه زمونږ ګران هیواد افغانستان د آسیا په زړه کی قرار لری، او دیو خاص جیوپولتیک او استراتیژیک موقعیت لرونکی دی، چه د دی خاص موقعیت د اهمیت په اساس د تاریخ په اوږدوکی دنړی د سترو متجاوزو، اشغالګرو او استعمارګرو قوتونو د خپلوناپاکو او شومو اهدافو د لاسته راوړو په خاطر څو څو ځلی مستقیماً تجاوز او تیری کړی او زمونږ د خلکو د مادی او معنوی شتمنی ئي د خاورو سره خاوری کړی او حتی په دی تیرو څو لسیزو کی زمونږ هیواد د ویجاړونکو او تباه کوونکو جګرو په دګر بدل شوی دی.

خو د دی جګرو په جریان کی دا ناممکنه ښکاریده چه د عواقبو لرلید دی داسی اتکل شوی وای لکه څنګه چه واقع شو.

خو په دی ټولو خونړیو او تباه کونکو جګرو کی یوه تاریخی او ښکاره حقیقت دا و چه زمونږ قهرمان ملت او با غیرته قومونو او اولسونو همیشه په تاریخ کی ورپیښ شوو مشکلاتو په مقابل کی د ملی یووالی په روحیه او د خپل ملی غرور چه افغانانو ته په میراث پاتی شوی په دیره حوصله مندۍ – ایماندارۍ- قهرمانۍ او د خپلو سرونو په بیه مقابله کړی او هر یرغلګر او استعمارګر طاقت ته ئي داسی تاریخی شکست او ماتی ورکړی چه د بشر په تاریخ کي ئي مثال دیر کم په سترګو کیږی.

دوستانو: د تاریخ او سیاست علماء او پوهان داسی نظریه وراندی کوی چی هر څومره د یو مملکت تاریخی قدامت زیات وی په همغه اندازه د هغه مملکت سیاستمدارانو، روشنفکرانو یعنی د نخبه ګانو سیاسی تجربی هم زیاتی وی. خو بدبختانه مونږ هیڅکله د تجربو خاوندان نشو او د تیرو تجربو څخه مو هیڅ عبرت وانه خیست. بالخصوص په دی تیرو ځه باندی دری لسیزوکی که مونږ خپل تیر سیاسی تاریخ ته ځیر شو نو دی نتیجی ته به ورسیږو چه با وجود د مثبتو کارونو یو لر منفی او ناسالمو اعمالو سرته رسولو شاهدان هم یو.

په جنبش کي د فرکسیونو رامنځته کیدل، جاطلبی او خود خواهی – یو پر بل باندی د ناروا تهمتونو لګول – د صلیقوی روش رواجول ....... او داسی نور.

دا هغه منفی فکتورونو د جملی څحه یو لر فکتورونه دی چي د یو سیاسی جنبش او بهیر لپاره نه جبرانوونکی زیانونه رسوی .

اوس هم یو تعداد اشخاص سیاسی ګروپونه ډلی او ټپلی په داسی یو مهلک او خطرناک ویروس اخته دی چي ځان تری نشی خلاصولی چي دا ویروس مودی ته نه پریږدی چي د یو واحد سرتاسری سیاسی ځواک خاوندان شو.

څرنګه چي تیرو تجربو وښودله چي په یواځی ځان او یا واره واره سیاسی ګروپونه هیڅکله نشی کولی چي د افغانستان په سیاسی، اجتماعی او بنیادی تحولاتو کي خپل ملی او تاریخی رسالت په درسته توګه سرته ورسوی.

یوځل بیا تکراروو چی د یو پراخ سرتاسری جنبش څخه پرته هیڅ کوچنۍ روشنفکره سیاسی ډله د افغانستان په سیاسی چارو او سرنوشت جورونکو پروسو کی د مخکښ رول د ادعا کولو جرئت نشی کولای.

د سری جګری پای ته رسیدل، داخلی، منطقوی او جهانی شرایطو په نظر کي نیولو سره د مروجی غربی دموکراسی یعنی په دی معنی چه نورنو کودتاګانی- وسله وال قیامونه په جهانی سیستم کی یو ناروا عمل شمیرل کیږی.

او سیاسی قدرت ته د رسیدو په خاطر یواځنۍ لار خلکوته مراجعه یا درجوع لار ده یعنی د ټولتاکنو لار ده.

پس د ټولو سیاسی ګروپونو – سازمانونو او دموکراتانو لپاره یواځنۍ بنیادی مسئله د یوالی او په یو واحد سیاسی سنګر کي راټولیدل دي.

دا یو تاریخی منل شوی حقیقت دی چي سیاسی وحدت د ملی وحدت لپاره بنیادی او ټاکوونکي ارزښت لری بالخصوص هغه سیاسی ګروپونه او سازمانونه چي په تیرو څولسیزو کي خپل مادی او معنوی ارزښتونه د لاسه ورکړی باید د بل هر چا څخه زیات په دی هکله ژور فکر وکړی.

د ملت جورونی په لحاظ افغانستان د یو داسی جنبش جورولو ته ضرورت لری چی د چپ او راست افراط څخه لری وساتل شی.

څرنګه چي د بشر تاریخ دا ثابته کړی ده چي سیاست یوه لایزاله تاریخی پدیده ده نو د یو سرتاسری سیاسی ځواک رامنځته کیدلو لپاره وحدت او یوالی عمده او بنیادی مسئله ده چی دسرتاسری سیاسی قوی ځواک رامنځته کیدل او یا نه رامنځته کیدل چي دا بیا سیاست او سیاسی قدرت لپاره د مرګ او ژوند په معنی تعبیریږی.

نو په همدی اساس د افغانستان د موجوده حساسی او نازکی وضع یعنی سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی شرایطو په نظر کي نیول سره او هم په هیواد کي د یو سرتاسری قوی سیاسی ځواک نه موجودیت د دی باعث شو چي د افغانستان د ترقی غوښتوونکو ، دموکراتو ګوندونو او سازمانونو ائتلاف د روان کال 6/1/1391 په کابل کي جور او رامنځته شو.

ترڅو د پورتنی هدف او آرمان یعنی په هیواد کي د یو قوی سرتاسری سیاسی ځواک د رامنځته کیدو په خاطر خپل تاریخی رسالت ترسره کړی.

ائتلاف به د تولو اسلامی، ملی، تاریخی، او فرهنګی ارزښتونو څخه ملاتر او دفاع وکړی او هم به ائتلاف کوشش وکړی چی پخپل منځ کي صداقت، یو پر بل د اعتماد په روحیه او باور او هم د هیواد د ټولو سیاسی احزابو او سازمانونو سره د تفاهم او د اعتماد د فضاء د رامنځته کیدو لپاره خپلی هلی ځلی چټکی کړی.

یوځل بیا ائتلاف په ټولو سیاسی احزابو – سازمانونو – ترقی غوښتوونکو – دموکراتانو – تحول طلبو انسانانو غږ کوی راځۍ د خپل هیواد د موجوده کراونو بدبختیو ته د پای ټکی د ایښودو لپاره د خپل تاریخی رسالت د سرته رسولو په خاطر د افغانستان د ترقی غوښتوونکو، دموکراتو ګوندونو او سازمانونو د ائتلاف سره د هم غږۍ او تفاهم د لاری د یو سرتاسری سیاسی ځواک د رامنځته کیدو په لار کی څپله تاریخی ونډه پرځای کړی.

و من الله توفیق

+ نوشته شده در  2012/7/2ساعت 21:10  توسط بامداد  | 

 نقش ائتلاف احزاب و سازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان

در حیات سیاسی کشور 


اتحاد و همبستگی احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه ، درجریان مبارزات سیاسی هر کشور میتواند نقش مهمی را ایفا نماید که این اتحاد و همبستگی می تواند با حفظ استقلال اندیشوی و سازمانی احزاب همسو و برادر تحقق یابد و می شود گام های موثری برای ایجاد یک حزب سراسری و فراگیر به جلو گذاشته شود .

زمانیکه احزاب دموکراتیک وترقی خواه وارد عرصه مبارزات سیاسی یک کشور می شوند،رسالت ومسئو لیت های بزرگ ملی وتاریخی در برابر آنها قرار می گیرد .این رسالت و مسئولیت همانا مبارزه صادقانه برای تحقق برنامه های علما تنظیم شده وکار موثر وشریفانه برای تامین اتحاد ،همبستگی ووحدت نیرو های ملی دموکراتیک وترقی خواه میباشد .

در شرایط کنونی که کشور ما را چالش های بزرگی مانند : فقر، بیکاری ، کشت وقاچاق مواد مخدر ، فساد اداری ، نا امنی ها وجرایم سازمان یافته فرا گرفته ودولت باسرا زیرشدن کمک های سخاوتمندانه وحمایت سیاسی ونظامی جامعه جهانی نه تنها در مدت بیش از ده سال قادر به کاهش ونابودی این چالش ها نگردیده ، بلکه باگذشت هر روز اوضاع نظامی ، سیاسی و اقتصادی کشور بنابر ضعف مدیریت ، پیچیده تر ووخیمتر میگردد. نیاز وضرورت مبرم به اتحاد وهمبستگی نیرو های ملی ،دموکرات وترقی خواه کشور ، بیشتر میگردد.

بادرک این رسالت ومسئولیت تاریخی شماری از احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان،در نتیجه تلاش های وطندوستانه شان ، توانستند تا ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه کشور را به تاریخ ششم حمل سال 1391 ، در عرصه سیاسی ایجاد نمایند ومبارزات خود برای آزادی ، ترقی، دموکراسی وعدالت اجتماعی هماهنگ ساخته وبرای ایجاد یک حزب دموکرات وترقی خواه سراسری در کشور ، کار ومبارزه مشترک وصادقانه نمایند.

این ائتلاف که شامل : حزب پیوند ملی افغانستان، شورای تفاهم برای وحدت نیروهای دموکرات ، ترقی خواه وطرفدار عدالت، حزب تفاهم ودموکراسی ،نهضت آینده افغانستان ونهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان میباشند ،نخستین اجلاس خود را روز شنبه ( پنجم حمل سال 1391 ) در شهر کابل تحت ریست محترم دوکتور عبدالله نائبی رئیس نهضت آینده افغانستنان برگزار نمود.

محترم نائبی درین اجلاس گفت : ( اقدام امروزی ما صفحه جدیدی برای از سر گیری مبارزه داد خواهانه ماست . ما وظیفه داریم تا با احساس مسئولیت در قبال منافع مردم افغانستان ، رسالت تاریخی خود را مبنی بر اساس گذاری یک نهاد سیاسی ممثل اراده وخواست توده های زحمتکش افغانستان به سر رسانیم . )

درین اجلاس بادرنظرداشت اصول تشکیلاتی ، محترم سید منصور نادری رئیس حزب پیوند ملی افغانستان و نماینده مردم ولایت بغلان در مجلس نماینده گان، به حیث اولین رئیس دوره یی ائتلاف اخزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان ، انتخاب گردیدند .

بنابر فیصله اجلاس مجمع عمومی ائتلاف ،همایش بزرگی با شرکت اعضای ائتلاف وهوا خواهان احزاب وسازمان های شامل ائتلاف ، شخصیت های ملی وسیاسی کشور ، به روز یکشنبه (ششم حمل 1391 ) در شهر کابل تدویر یافت ورسانه های داخلی و خارجی این همایش تاریخی وبی سابقه را تحت پوشش خبری خود قرار دادند و ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان ، درین همایش بزرگ اعلام موجودیت کرد .

در آن همایش بزرگ ، پلاتفورم ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات و ترقی خواه کشور ، ارایه گردید .این پلاتفورم وضع جاری وعمومی کشور ، منطقه و جهان را بطور علمی ودقیق مورد تحلیل وارزیابی قرار داده ووظایف آینده ائتلاف را درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگ و آموزش مشخص نموده که ائتلاف درین عرصه ها ، صادقانه وقاطعانه،مبارزه خواهد کرد .

در پلاتفورم می خوانیم :

( به هدف راه یابی و تاثیر گذاری نیرو های دموکراتیک به روند تحولات سیاسی وسمتدهی اوضاع کنونی به سوی امنیت وثبات پایدار واصلاحات در نظام سیاسی کشور ، به ویزه به سود لایه های تهیدست جامعه ، تشکل نیرو های مترقی ، ملی ، دموکرات وعدالت خواه در سازمان بزرگ سراسری واحد به عنوان یک الزامیت تاریخی مبرمیت یافته است .

با چنین درک از وضعیت جاری است که شماری از نیروهای وطندوست ، دموکرات وترقی خواه ، در چار چوب یک مکانیرم سیاسی ، بربستر فرهنگ تساهل و تسامح ، اراده مشترک شان را در راستای انسجام همه نیرو ها ، محافل وشخصیت های طرفدار عدالت ودموکراسی در یک حزب بزرگ سراسری متبارز گردانیده اند .)

محترم انجینر احمد شاهین رئیس حزب تفاهم ودموکراسی ، محترم ظهور رزمجو معاون حزب پیوند ملی افغانستان ، محترم شیر محمد بزرگر رئیس حزب فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان ،محترم عباس خروشان عضو کمیسیون مرکزی شورای تفاهم برای وحدت نیروهای دموکرات ، ترقی خواه وطرفدار عدالت و محترم دوکتور عبدالله نائیبی رئیس نهضت آینده افغانستان ،پیرامون ضرورت واهمیت این ائتلاف با درنظرداشت نیازمندی های سیا سی و اجتماعی کشور صحبت نمودند .

درآن همایش محترم داکتر محی الدین مهدی نماینده منتخب مردم در پارلمان ،محترم سید آقا حسین سنگچارکی سخنگوی ائتلاف ملی وحمیرا ثاقب مسئول موسسه نگاه زن ، ضمن صحبت و پیام های خود ، ائتلاف را حمایت و یک حرکت بسوی توسعه دموکراسی در کشور خواندند .

بهمین ترتیب پیام های محترم ساطان علی کشتمند ، محترم دستگیر پنجشیری و محترم عبدالکریم میثاق ، عنوانی این ائتلاف مواصلت وهر یک شان طی پیام های شان از ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان ، حمایت خود را ابراز نمودند .

فرا خوان ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان عنوانی احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه ، توسط محترم دستگیر هژبر قرائت گردید که در قسمت از آن آمده است :

( .... ما بر آنیم که آغاز فعالیت ائتلاف ما دینامیزمی را بوجود خواهد آورد که همراهان طبیعی را با هم هر چه زودتر نزدیک خواهد ساخت .

ما از احزاب و سازمان های دموکرات ومترقی رسما دعوت می کنیم تا به این پیام ما پاسخ مثبت دهند تا باشد با روحیه سازنده گی به خاطر منافع علیای مردم افغانستان ، دوره ای جدید مذاکرات را به منظور گسترش ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه کشور ، آغاز کنیم . )

در اعلامیه مطبوعاتی ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان که توسط محترم محمد رفیع توخی در آن همایش به خوانش گرفته شد که درآن چنین می خوانیم :

( پلاتفورم واصول تشکیلاتی ، بربنیاد یک تحلیل عمیق وهمه جانبه از وضعیت کشور ومنطقه ، برنامه تحولات ترقی خواهانه ودموکراتیک را برای خاتمه بخشیدن به بحران امروزی جامعه افغانی ودست یافتن به یک مرحله ثبات سیاسی ، اجتماعی با خطوط اساسی زیر مطرح ساخت . . . . )

دومین اجلاس شورای عالی ائتلاف احزاب و سازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان ، به تاریخ ششم ماه سرطان سال جاری در شهر کابل تدویر یافت .

با تدویر دومین اجلاس شورای عالی ، دوره ای کار محترم الحاج سید منصور نادری اولین رئیس دوره ای ائتلاف با موفقیت بپایان رسید و محترم دوکتور خان محمد غیور مسئول شورای تفاهم برای وحدت نیروهای دموکرات ، ترقی خواه وطرفدار عدالت ، برای مدت سه ماه بحیث رئیس دوره ای ائتلاف ،انتخاب گردیدند .

گذشت سه ماه از اعلام موجودیت ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان ، در تاریخ سیاسی کشور ما زمان زیادی نبوده اما ایجاد ، موجودیت و فعالیت این ائتلاف ترقی خواهانه در کشور ،با در نظرداشت شرایط وخیم وپیچیده کنونی جامعه ، برای تمام نیرو های ملی ودموکراتیک دارای اهمیت سیاسی فراوان می باشد .

در شرایطی که کشور مارا بحران عمیق و تحمیل شده ، به شدت تهدید می کند و هر روز فاصله میان مردم ودولت بیشتر میگردد وبر رنجهای بیکران زحمتکشان افغانستان افزوده می شود ، اتحاد ، همبستگی ووحدت نیرو های دموکرات وترقی خواه کشور ، بحیث یک ضرورت تاریخی ویک اصل مهم سیاسی مطرح میگردد .

حزب مردم افغانستان ، باور کامل دارد که ائتلاف احزاب و سازمان های دموکرات وترقی خواه کشور ، می تواند نقش شایسته وسازنده خود را در عرصه سیاسی کشور ، بخوبی ایفا نماید واین ائتلاف به مجمع فراگیر تمام نیروهای ملی ، دموکراتیک ووطندوست مبدل شده وتمام زحمتکشان افغانستان ، خواست ها ، آرزوها ونیاز های خود را در پلاتفورم اریه شده آن دریابند .

در دومین اجلاس شورای عالی ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان ، گزارش فعالیت کاری ائتلاف توسط محترم ظهوررزمجو معاون حزب پیوند ملی افغانستان به نیابت محترم الحاج سید منصور نادری رئیس آن حزب به شورای عالی ارایه گردید.

در گزارش آمده که طی مدت سه ماه گذشته هشت جلسه هئیت رئیسه دایر ، کمیته های کار ایجاد ولوایح کاری آن ها تصویب ،اعلامیه ائتلاف درباره پیمان استراتیژیک افغانستان وامریکا ، پیام ائتلاف به کنگره وحدت نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان صادر ،گزارش محترم محمد داود راوش از تدویر کنگره نهضت فراگیر دموکراسی وترقی افغانستان وگزارش محترم دستگیر هژبر از جریان مسافرت شان به اروپا و پیشنهادات حزب متحد ملی افغانستان ،گزارشات کمیته روابط بین المللی ،کمیسیون موظف طرزالعمل پذیرش ، کمیته رسانه ها وگزارش محمدداود راوش در رابطه به مشکل ایجاد شده در حزب مردم ،استماع وپیام هئیت رئیسه ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان عنوانی هئیت اجرائیه حزب مردم افغانستان که طی آن انتخاب محترم پوهاند دوکتور محمد داود راوش بحیث رئیس حزب مردم افغانستان تبریک گفته شده ،تصویب واصدار یافته است .

دربیانیه محترم داکتر غیور دومین رئیس دوره یی ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه افغانستان آمده است :

( ائتلاف به دتولو اسلامی ، ملی ، تاریخی او فرهنگی ارزشتونوحخه ملاتر اودفاع وکری اوهم به ائتلاف کوشش وکری چه په خپل منح کی صداقت ، یوپر بل د اعتماد په روحیه او باور اوهم دهیواد دتولو سیاسی احزابو او ساز مانونوسره دتفاهم او اعتماد دفضا درامنحته کیدو لپاره خپلی هلی حلی چتکی کری .)

از آنجاییکه افغانستان خانه مشترک تمام اقوام ، قبایل وملیت های با هم برادر می باشد ،دفاع از استقلال ، حاکمیت ملی ، تمامیت ارضی ومنافع ملی آن در صدر وظایف ائتلاف و تمام وطنپرستان وترقی خواهان کشور قرار دارد و مبارزه ای مشترک در راه آزادی ، دموکراسی ، ترقی وعدالت اجتماعی ادامه خواهد یافت .

سه ماه اول کار وفعالیت ائتلاف احزاب وسازمان های دموکرات وترقی خواه با موفقیت سپری گردید . حزب مردم افغانستان آرزومند است تا آینده ائتلاف با پیروزی های بزرگ سیاسی واجتماعی همراه باشد وبا توسعه وتقویت پایگاه اجتماعی آن درمیان مردم وطندوست افغانستان، به نیروی بزرگ سیاسی کشور مبدل گردد .

در شرایط کنونی که کشور در یک بحران عمیق فرو رفته ودارد باگذشت هر روز بر لب پرتگاه ، نزدیک ونزدیکتر میگردد ، درچنین شرایط نجات مردم وکشور از بحران ،وظیفه ملی وتاریخی تمام نیروهای ملی ودموکراتیک وترقی خواه کشور بوده که باید ، با قربانیهای فراوان ایفا گردد .

حزب مردم افغانستان باور کامل دارد که ائتلاف احزاب وسازمان های ترقی خواه کشور ، می تواند با مبارزه صادقانه برای تحقق پلاتفورم ائتلاف ، نقش شایسته ، موثر وهدفمندی را در راه تامین آرمان ها وخواست برحق مردم ، ترقی ، توسعه اقتصادی ، رفاه ، صلح ، ثبات و امنیت ، انجام بدهد وبمرکز همبستگی ، اتحاد ووحدت تمام فرزندان صدیق افغانستان ،مبدل گردد .و حزب مردم افغانستان افتخار دارد که در خانواده ای ترقی خواهان کشور ، به مبارزه مشترک ،ملی وعادلانه در راه آزادی ، ترقی ،دموکراسی وعدالت اجتماعی ادامه میدهد.

نوشته :صادق روزبه


+ نوشته شده در  2012/7/2ساعت 20:29  توسط بامداد  | 

اعلامیه یی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه


اعلامیه یی ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه

دررابطه به کنفرانس های اخیر جامعه جهانی

حول تثبیت اوضاع افغانستان

جوزای 1391 خورشیدی25

شهر کابل

 

افغانستان لحظات حساسی از تاریخ خویش را می گذراند. زمان سر نوشت ساز پس از کشاکش های سه دهه و اندی، در کنفرانس های اخیر جامعه گستردهء جهانی (منطقه و فرا منطقه) نمود یافته است.

کنفرانس شیکاگو، اجلاس سازمان همکاری شانگهای، کنفرانس قلب آسیا و کنفرانس در پیش روی توکیو، اگر از یک سو به تعهد دراز مدت جامعه گستردهء جهانی تاکید دارد، از سوی دیگر نمودار از همگرایی کشورهای منطقه و فرامنطقه درآوردگاه افغانستان است که بر بستر همکاری و رقابت در راستای تثبیت اوضاع در افغانستان سازمان یافته است.

ائتلاف احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواه در حالیکه از روند همگرایی های کشورهای مشمول جامعه گستردهء جهانی استقبال می نماید، اعلام می دارد:

ـــــــ فیصله های کنفرانس ها به گونه بایسته در یک میکانیزم استراتیژیک در عرصه عمل باید پیاده گردد.

ـــــــ کمک های جهانی به افغانستان اعم از کشورهای منطقه یی و فرامنطقه چی به شکل پولی و چی پروژوی به ویژه پروژه های زیر ساختاری بایستی توسط گروپ از مدیران متعهد، کارشناس و پرهیزگار مدیریت گردیده و همروند با آن میکانیزم متناسب نظارت بر آن ترتیب و پیاده گردد.

ـــــــ ساختار امنیتی یکی از کلیدی ترین عرصه ایست که ثبات کشور در آن کلید می خورد. با توجه به علایق کشورهای منطقه و ناتو به این قلمرو، لازمست که همراه با جذب افسران شایسته به پست های مهم به ویژه مقام های پالیسی ساز و اپراتیفی زمینه های بایسته همکاری ناتو و سازمان همکاری شانگهای به ویژه در مرحله گذار (مرحله بومی سازی مسایل امنیتی) بستر سازی شود.

ـــــــ مبارزه علیه فساد، پول شویی و قاچاق مواد مخدر نیز به عنوان یکی از عرصه های کلیدیست که در ثبات کشور از اهمیتی والایی برخوردار است. این فرایند نیزباید توسط مدیران شایسته مدیریت شود، روند یاد شده به ساختار متناسب و انعطاف پذیر نیاز دارد که بایسته است تا این مهم در فرآیند یاد شده لحاظ شود.

ــــــــ جهت نیل به اهداف یادشده و به ویژه جلوگیری از برگشت افراطیت به قدرت و تروریسم ناشی از آن، افغانستان به اصلاحات گسترده ایکه عرصه های سیاسی، اقتصادی و امنیتی را در راستاهای ساختاری و غیر ساختاری در برگیرد، نیاز دارد. جامعه جهانی باید این مهم استراتیژیک را به ویژه مورد توجه قرار دهد. دیرکرد، اهمال و برخورد ملاحظه کارانه و انفعالی نه اینکه افغانستان را به مرکز وحشت آور و تهدید کنندهء کنترول ناپذیر افراطیت و تروریسم برخاسته از آن تبدیل خواهد کرد که این آوردگاه آبستن رویدادهایی وحشتناکتر از 11 سپتامبر خواهد بود. به قول اقبال لاهوری!

 

آسیا یک پیکر ز آب و گل است

ملت افغان درآن چون دل است

ازگشـــاد او گشــــــاد آسیــــــا

ازفســـــــاد او فســــــاد آسیـــــا

 
+ نوشته شده در  2012/7/2ساعت 9:30  توسط بامداد  |